top of page

Algemene voorwaarden

Inleiding

The web site is in zijn geheel eigendom van de maatschappij CONDIMAR nv , alsook alle eraan verbonden rechten. Elk reproductie, volledig of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan de goedkeuring van de eigenaars. Echter, het leggen van links naar deze website (hypertekst) is wel toegelaten zonder voorafgaande toestemming. 

 

1. Aanvaarding van de voorwaarden.

De klant erkent kennis genomen te hebben, bij het plaatsen van de bestelling, van de bijzondere verkoopsvoorwaarden weergegeven op dit scherm en verklaart uitdrukkelijk ze te aanvaarden zonder voorbehoud. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhoudingen tussen CONDIMAR nv en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in elk ander document kunnen voorkomen, behoudens voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. 

 

2. Artikelen

De foto's van de artikelen vallen niet binnen het contractuele veld. Voor eventuele fouten of vergissingen aldaar is CONDIMAR nv in geen geval aansprakelijk. De meeste producten die CONDIMAR nv aan zijn klanten aanbiedt, zijn in onze opslagplaats beschikbaar.

 

3. Bestelling

De automatische registratie geldt als bewijsstuk van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. CONDIMAR nv bevestigt de klant de aanvaarding van de bestelling via een e-mailbericht naar het adres dat deze hem opgegeven heeft. De verkoop wordt slechts gesloten bij de bevestiging van de bestelling. CONDIMAR  nv behoudt zich het recht voor elke bestelling van een klant te annuleren als er een geschil betreffende de betaling van een vorige bestelling bestaat. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat hij het verkochte product niet kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd. CONDIMAR nv verbindt zich ertoe de klant te informeren indien de 4 werkdagen in geval van onbeschikbaarheid van een artikel en verbindt zich ertoe hem een approximatieve levertijd aan te duiden.

 

4. Levering

De portkosten zijn forfaitair bepaald met een waarde  van 11€  voor  pakketten minder dan 2kg, 13.50€ voor pakketten minder dan 10kg en 20€ voor een pakket minder  dan 30kg ter bestemming België. Voor pakketten die meer dans 20kg wegen en naar buitenlandse bestemming, daarenboven wordt er u een bijdrage gevraagd in functie van het pakketgewicht en van de bestemmingsplaats. Ons raadplegen. 

Na bevestiging van de bestelling verbindt CONDIMAR nv zich ertoe aan de transportondernemer alle door de koper bestelde goederen te leveren, en binnen een termijn van maximum 5 werkdagen onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen. Die transportondernemer verbindt zich ertoe, bij contract met CONDIMAR nv, de bestelling te leveren op het adres van de koper. In geval van een transport in een zogenaamd systeem van rembourszending, verbindt de klant zich ertoe met de transportondernemer of met zijn vertegenwoordiger het totale bedrag te betalen zoals bij de bevestiging van de bestelling aangegeven is. Voor de leveringen buiten België verbindt de klant zich bovendien tot de betaling van alle taksen verschuldigd door de import van goederen, douanerechten, belastingen op de toegevoegde waarde, en alle andere taksen verschuldigd krachtens de wetten van het land waar de bestelling bezorgd wordt. Alle bestellingen die aan CONDIMAR nv overgemaakt worden, zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klanten. De klanten of de geadresseerden van de artikelen mogen de artikelen noch geheel noch gedeeltelijk voortverkopen. CONDIMAR nv ontslaat zich in feite van elke juridische aansprakelijkheid indien de klant de taksen niet betaald zou hebben. De levering zal worden uitgevoerd via post of Taxipost of via privé transportondernemer naar transportkeuze van de klant in België. De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de met de klant afgesproken termijn hetzij door onmiddellijke aflevering van het artikel op het aangeduide adres aan de aangeduide geadresseerde, hetzij ingeval de geadresseerde afwezig is aan een andere persoon die daartoe door de klant gemachtigd is. Eventuele vertragingen geven de koper geen recht schadevergoeding te eisen. Leveringen in de landen van de EEG worden uitgevoerd via Post of Taxipost of via privé transportondernemer naar transportkeuze van de klant. Voor landen buiten de EEG worden de leveringen uitgevoerd via internationale postdiensten of via Chronoposte naar keuze van de klant. In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht de artikelen terug te sturen volgens de in dit document voorziene voorwaarden. Ondermeer volgende gevallen van overmacht ontslaan de verkoper van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om zelf bevoorraad te worden. De goederen reizen steeds op risico van de geadresseerde. Controleer altijd de colli's bij aankomst. In geval van schade of tekort moeten eventuele opmerkingen binnen een termijn van 48 uur aan de vervoerder gedaan worden.

Naargelang van de beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende keren aan de klant geleverd worden. De klant betaalt dan slechts één enkele levering. Als de klant twee verschillende leveringsplaatsen wenst, plaatst hij twee bestellingen, met de daarbijhorende leveringskosten.

 

5. Verzaking

U hebt tot 7 dagen (te rekenen vanaf de ontvangstneming van de goederen) bedenktijd. Gelieve in geval van omruiling of terugzending het of de nieuwe artikelen in  oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking terug te sturen, samen met alle eventuele toebehoren, gebruiksaanwijzingen en documentatie naar volgend adres:

FIVE STARS FOOD sa
Vorstsesteenweg 76
B1601 – Ruisbroek

België

In geval van uitoefening van het recht van de intrekking, CONDIMAR nv is gebonden aan de terugbetaling van de gestorte bedragen door de klant, zonder de retourkosten die voor rekening van de klant zijn. De vergoeding moet binnen een termijn van maximum 15 dagen worden terugbetaald.

 

6. Prijzen

De prijs is aangegeven in euro. De vernoemde prijs op de fiches van het product is transport niet inbegrepen. De aangegeven prijs in de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, uitgedrukt alle taksen inbegrepen, inclusief BTW voor België en voor de EEG landen. De prijs bevat de prijs van de producten, de behandelingskosten, de verpakkingskosten en de bewaringskosten van de producten, evenals de transportkosten en plaatsingkosten, behalve voor een prijsverhoging van haventransport voor verzendingen buiten België of voor een pakket die meer dan 20kg weegt, daarenboven gevraagd kan worden.

 

7. Betaling

De gefactureerde prijs aan de klant is de aangegeven prijs op de bevestiging van bestelling geadresseerd door CONDIMAR nv. De prijs van de producten is contant betaalbaar op de effectieve leveringsdag. De betaling kan gebeuren via: -bankoverschrijving op kosten van de klant bij BNP Fortis. Rekeningnummer: IBAN BE62 2100 4690 0461- BIC GEBABEBB. De termijnen voor de beschikbaarheid en verzending gaan in op de registratiedatum van de betaling. De bekrachtiging van de bestelling en van de levering wordt gedaan zodra de betalingsmiddelen gevalideerd worden door CONDIMAR nv – Online  e-transacties laat u toe om via een bancaire PAYPAL te regelen in een beveiligde omgeving. Uw bankkaartnummer wordt vervolgens gestuurd naar de databanken van de bank BNP Fortis. Uw betaling wordt direct uitgevoerd bij een bank in een beveiligde omgeving, zonder de server van onze website te passeren, zeer belangrijke bijkomende garantie dat uw kaartnummer enkel gekend is door de partner bank BNP Fortis. De gevalideerde bestelling door de klant is pas effectief gesteld als de centra van de betrokken banken hun akkoord hebben gegeven voor de betaling. In geval van weigering door de centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en de klant wordt op de hoogte gesteld via elektronische post. Bovendien, CONDIMAR nv behoudt zich het recht alle bestellingen te weigeren van een klant waarbij een geschil bestond. CONDIMAR nv heeft een controleprocedure voor de bestellingen opgesteld zodat kan worden gegarandeerd dat niemand de bankgegevens van een andere persoon kan gebruiken zonder medeweten van deze laatste. In het kader van deze controle wordt aan de koper gevraagd per email een kopie van de identiteitskaart, evenals een bewijs van woonst naar CONDIMAR nv te sturen. De bestelling wordt pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de toegezonden stukken door onze diensten. 

 

8. Geschillen

Het bestaande contract is gebonden aan de Belgische wet.CONDIMAR nv kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade van alle aard, zowel materieel als immaterieel of korporaal, die kunnen resulteren in een slechte werking of het slechte gebruik van commerciële producten. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzigingen van de producten die van de fabrikanten komen. De verantwoordelijkheid van CONDIMAR nv zal zijn, in elk geval, beperkt tot het bedrag van bestelling en zal niet in het geding gebracht worden voor simpele fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgen hadden kunnen blijven bestaan die in de presentatie van de producten genomen zijn. In geval van moeilijkheden in de toepassing van het bestaand contract, heeft de koper de mogelijkheid, voor elke actie in rechtvaardigheid, om opnieuw te zoeken naar een minnelijke schikking, met name met de hulp van een professioneel bedrijf, een consumentenvereniging of elke andere raadgeving naar zijn keuze. Hierop wordt gewezen op het feit dat het onderzoek van de minnelijke schikking de “korte termijn” van de wettelijke garantie niet onderbreekt, noch de duur van de contractuele garantie.

Hierop wordt gewezen dat in het algemeen en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechtbanken van Brussel, de naleving van de beschikkingen van het huidig contract betreffende de contractuele garantie, veronderstelt dat de koper zijn financiële verbintenissen nakomt jegens de verkoper. De bezwaren of onenigheden zullen altijd met oplettende welwillendheid ontvangen worden, aangezien de goede trouw altijd verondersteld wordt bij diegene die de straf neemt zijn omstandigheden uiteen te zetten.In geval van geschil, zal de klant zich wenden tot het onderneming om een minnelijke oplossing te verkrijgen. Bij gebreke aan minnelijke regeling, is enkel de Rechtbank van Koophandel van Brussel bevoegd voor de vastelling van een leveringsplaats of een aangenomen betalingssysteem.


9. Waarborg
CONDIMAR nv garandeert dat de voorgestelde producten geproduceerd of opgesteld zijn in België. Wat betreft het alimentaire, moeten de verbruiksdata die vermeld staan, nageleefd worden door de klant. In alle gevallen kunnen, CONDIMAR nv niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn in het land van ontvangst, de verantwoordelijkheid van CONDIMAR nv is stelselmatig beperkt tot de waarde  van het product dat betwist wordt, waarde op de datum van de aankoop en dit zonder mogelijkheid van beroep tegenover het merk of de maatschappij die het product maakt. In ieder geval geniet de klant van de wettelijke waarborg om af te zien en van verborgen gebreken (Art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de koper het bewijs levert van het verborgen gebrek, moet de verkoper wettelijk alle gevolgen ervan, herstellen (art.1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek); indien de koper zich tot de rechtbanken wendt, dan moet hij het “in een redelijke termijn” doen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek (art.1648 van het Burgerlijk Wetboek). U kan de klantendienst contacteren: 5dagen op 7( van maandag tot vrijdag inbegrepen van 9u tot 16u) via telefoonnummer +3223780680Per email: begin_of_the_skype_highlighting    +3223780680   end_of_the_skype_highlighting per email aan fabienne.tedesco@skynet.be (antwoord onder 4 werkdagen sous).


10. Wettelijke Inlichtingen

De inlichtingen ingewonnen voor de verkoop op afstand zijn verplicht, deze inlichtingen zijn onontbeerlijk voor het verwerken en het vervoeren van de bestellingen, het opstellen van de facturen en waarborgcontracten. Bij gebrek aan inlichtingen kan de bestelling niet gevalideerd worden. Overeenkomstig de wet “Informatica en Vrijheden”, is de verwerking van de nominatieve inlichtingen van de klant, het voorwerp van een verklaring bij de Nationale Commissie van de Informatica en Vrijheden (CNIL). De klant beschikt (artikel 34 van de wet van 6januari 1978) over het recht op inzage, wijziging, corrective en verwijdering van zijn persoonelijke gegevens, die hij kan aanvoeren bij CONDIMAR nv. Bovendien  verbindt CONDIMAR nv. zich ertoe om de gegevns van zijn klanten niet mee te delen aan derden, gratis of tegen compensatie. Minderjarigen : volgens richtlijn n°59-107 van 7 januari 1959 en de wet  n°14-63 van 5 juli 1974, is de verkoop van alcohol verboden aan min 16 jarigen. Iedere persoon die wijn of bier of alcohol bestelt bij CONDIMAR nv, is verondersteld minstens 16 jaar oud te zijn op het moment van de bestelling. Het misbruik van alcohol is gevaarlijk voor de gezondheid. Gelieve drink met mate. De getoonde foto's van de producten op de Website  zijn niet contractueel. Weergave en gebruik voor persoonlijk en niet commercieel doeleinden zijn verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

11. Referentie bedrijf CONDIMAR nv 

                
CONDIMAR nv                             
Clos des Acacias, 9 Bte 1 
B1150 Bruxelles - Belgique
TVA BE0458.986.578


12. Retour goederen bij  FIVE STARS FOOD nv               
                  Vorstsesteenweg 76
                  B1601 – RUISBROEK 
                  Belgique

 

© Safine 2016
Links
bottom of page